The Wayback Machine - /web/20180903154517/http://zhfjw.org/sz/jsz/7832.html

俱舍无我略说

俱舍一部之法相,此论最后破执我一品,明于五蕴相续法上假说为我,无真无体。如论主引杂阿笈摩云。我实无我性,颠倒故执有,无有情无我,唯有有因法。

已上略述俱舍一部之法相,此论最后破执我一品,明于五蕴相续法上假说为我,无真无体。如论主引杂阿笈摩云。我实无我性,颠倒故执有,无有情无我,唯有有因法,谓十二有支,所摄蕴处界,审思此一切,无补特伽罗。又云,谓此法外诸所执我,非即于蕴相续假立,执有真实离蕴我故。由我执力,诸烦恼生,三有轮回,无容解脱。

又宝疏云,我有二种,一五蕴聚集,假名为我。二或即蕴离蕴,别执一物,以为实我。五蕴假我,不违理教,论主不破。别执实我,违其理教,论主今破。论主又述我执之起因,谓无始来我执熏习种子。缘自相续有垢染心,为我执因。如前所述,此论一部,释佛契经三法印中诸法我。

是以论主于此论中,处处破我。最后更设破执我一品。末复颂云,此涅盘宫一广道,千圣所游无我性,诸佛日言光所照,虽开昧眼不能睹。光记释之云,大涅盘,众圣所居,名涅盘宫。无我大路,趣涅盘宫,名一广道,此一广道,千圣所游,即无我性。此无我道,诸佛如日,其言似光所照无我大道,显诸外道由无胜慧,虽开昧眼而不能睹。或无我道。诸佛日言光明所照,虽彼复开僻见昧眼而不能睹。

分享到:

上一篇:俱舍无漏果   下一篇:佛教之俱舍宗

>> 返回首页

相关文章

精彩推荐

佛教新闻

佛教文化

名寺古刹

佛教艺术

佛学问答

网站首页 | 佛教新闻 | 佛教故事 | 佛教十宗 | 藏传佛教 | 佛门资讯 | 政策法规 | 佛教艺术 | 佛门素食 | 佛教用品 | 名寺古刹 | 佛教文化